MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA MÜLTECİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU PROJESİ


Projenin Ana Başlığı (Tabi Olduğu Program): Avrupa Birliği Erasmus+ Programı (2014-2020 Dönemi)

Projenin Tabi Olduğu Alt Program: Erasmus+ Ana Eylem (Key Action - KA2) – Stratejik Ortaklıklar Programı

Projenin Yararlanıcısı/Yürütücüsü: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Projenin Adı: Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi (Social Integration Project for Refugees via Vocational Educational Training (SIPRVET)

Proje Süresi: 1 Eylül 2015 – 30 Kasım 2017 Projenin Uygulanacağı Yer: Türkiye (Ankara, Gaziantep ve Kilis illeri), Fransa (Strasburg) ve Almanya’da (Köln).

Projenin Amacı: Türkiye’de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, 5 milyona yakın mazlum ve mağdur mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altında insan yaşamaktadır. Ülkelerindeki huzursuzluk bitmiş olsa bile, bu kitleden en az yarısının Türkiye’de kalıcı olacakları öngörülmektedir. Bu koşullarda, kısa ve orta vadede hem ülkemiz hem de Avrupa devletleri açısından, mültecilerin sosyal entegrasyonun sağlanması, başat sorunlar arasında sayılmaktadır.

Proje ile göçmen ve mülteci vakaları yaşayan ülkelerde, bu mağdur ve mazlum kitle açısından hem yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmenin kolaylaştırılması hem de mesleki eğitim program ve modülleriyle istihdam piyasasına girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, siyasi, sosyal ve toplumsal huzur için mültecilerin sosyal entegrasyon sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Projenin Sonuçları: Proje kapsamında mültecilere yönelik olarak; Temel Düzeyde Türkçe Dili’nin Öğretilmesi, Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) ve Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) mesleklerinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Ulusal Meslek Standartlarına ve Ulusal Yeterliliklerine uygun olarak, yeni bir program ve modül hazırlanmıştır. İlgili programlar MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak e-yaygın otomasyon sisteminde yayımlanmıştır.

Onaylanan programlar çerçevesinde ilgili eğitim modülleri kitapları hazırlanarak çalışmalar tamamlanmıştır.

Proje kapsamında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında, Türkiye Geneli Protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde modüllerin (fikri çıktıların) test edilmesi amacıyla Gaziantep ilindeki teorik ve pratik kurslar düzenlenmiştir. Kurslara toplamda 65 mülteci/Suriyeli misafir) katılmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanmıştır.

İşgücü piyasasında kayıtlı yer almalarını kolaylaştırmak için 65 kursiyerin tamamının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na kayıtları yapılmıştır.

Proje uygulama dönemi boyunca, “proje politika geliştirme grubu” ve “proje yürütme kurulu” gibi çalışarak hem proje faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hem de bilgi ve deneyim paylaşımı suretiyle proje fikri çıktılarının kalitesinin yükseltilmesi amaçları doğrultusunda, ilgili paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve basın-yayın organlarının katılımıyla, Gaziantep şehir merkezinde, 3 adet Göç Platformu Toplantısı düzenlenmiştir.

Proje kapsamında, Türkiye’deki mülteci, sığınmacı, geçici koruma altında bulunanlara yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaları içeren Sosyal Entegrasyon Rehberi geliştirilmiştir.

Gaziantep ve Kilis’te şehir merkezlerinde, 13 gün süreyle 20 adet billboard kiralanarak mülteciler konusunda yerel halkın önyargılarının kırılması hedeflenmiştir. Toplumsal farkındalığın arttığı gözlemlenmiştir.

Mültecilerin yaşadığı toplumsal sorunlara değinmek ve toplumun önyargılarını kırmak amacıyla 15 dakikalık bir belgesel film hazırlamıştır.

Proje; Türkiye, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünya genelinde mültecilerin yüz yüze kaldıkları önyargılı yaklaşımlar, ayrımcılık, sosyal dışlanma, dil problemleri, işsizlik gibi sorunlara ilişkin farkındalık oluşmasına belirgin katkılar sunmuştur.

Proje ile HAK-İŞ’in mülteciler özelinde mesleki eğitim, istihdam ve entegrasyon konusunda kurumsal kapasitesi gelişmiştir.

Proje paydaşı kurum ve kuruluşlar, kamp sahalarında ve dışında yaşanan mültecilerin entegrasyonu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak mültecilere yönelik faaliyetler yürütme bilinci kazanmıştır.

Kurumun Projedeki Rolü: HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanlığı, projenin Erasmus+ programı öncelikleri, PRAG adlı yayında yer alan proje yönetim döngüsü ilkeleri ve kuralları ile HAK-İŞ’in misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütmek, ilgili taraflarla koordineli hareket ederek öngörülen proje hedeflerine ulaşmak amaçları çerçevesinde projeyi yönetmek ve başarılı şekilde sonuçlandırmak üzere, Genel Merkez uzmanları ve uzman yardımcılarından oluşan bir proje yürütme ekibi oluşturmuştur.

Proje uygulama dönemi boyunca, HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye’den Gazi Üniversitesi (Turizm Fakültesi), Fransa / Strasbourg’dan COJEP International ve Almanya / Köln’den IGMG Hasene International ile birlikte çalışarak, proje tanımlama belgesinde taahhüt edilen fikri çıktıları (entelektüel ürünleri: Yabancılar İçin Temel Düzeyde Türkçe Dil Modülü, Bulaşıkhane Görevlisi – Seviye 2 Programı ve Modülü, Çamaşırhane Görevlisi – Seviye 2 Programı ve Modülü, 15 Dakikalık Belgesel Film, www.siprvet.net adresinde yayında olan proje web sitesi, Sosyal Entegrasyon Rehberi) üretmiştir.

Proje fikri çıktılarının (entelektüel ürünlerin) kalitesinin artırılması amacıyla, HAK-İŞ Konfederasyonu; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB HBÖ) başta olmak üzere, 20’den fazla örgütle birlikte işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışarak projeyi başarıyla tamamlanmıştır. HAK-İŞ, proje fikri çıktılarının tanıtımını yaparak kamuoyu ile paylaşmıştır.

Projenin tüm faaliyetleri HAK-İŞ’in katkı ve destekleriyle güçlendirilmiştir.

Proje web sayfası: http://www.siprvet.net
© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu