HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ


Konfederasyonumuz bünyesinde bir GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ bulunmaktadır. 22 kişilik Genel Merkez Kadın Komitesi HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının kadın komitesi temsilcilerinden, yöneticilerinden, uzmanlarından oluşmaktadır. Komite gündemli ve olağan olarak 4 ayda bir olmak üzere yılda en az 3 kez toplanmaktadır.

Genel Merkez Kadın komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını, Bağlı Sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Üye sendikalarımıza bağlı şube başkanlıklarında yönetim kurullarına bağlı olarak çalışan ve bütçesi olan kadın komitelerinin kurulması çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kadın üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılımlarını artırmak için toplu iş sözleşmelerine izin ve bazı özel haklarla ilgili hükümler koyulmakta, kadın temsilcilerimizin toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılımları sağlanmaktadır.   

Genel Merkez Kadın Komitesi kadın üyelerimiz ile birlikte erkek üyelerimizin eş ve çocuklarına yönelik de çalışmalar yürütmektedir. Genel Merkez Kadın Komitesi çalışmalarının en önemli özelliği sadece ülkemizdeki kadınlar ve üyeleri ile sınırlı olmaması ve çok geniş bir kitleye hitap etmesidir.  

Kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı,  yönetime katılma imkanlarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.       

HAK-İŞ Genel merkez Kadın Komitesi tarafından kadın çalışmalarının daha etkin ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının kadın üye profili ve kadın çalışmalarının durum tespitini, ihtiyaçları belirlemek için son 3 yıldır  düzenli olarak anket çalışması gerçekleştirilmektedir. Ankette aşağıda yer alan sorular sorulmaktadır.   
    
Anket çalışmalarından çıkan sonuçlar derlenerek rapor haline getirilmekte, anket sonuçlarında çıkan zayıf yönlere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

2 Mart 2011 tarihinde toplanan HAK-İŞ Genel Merkez Kadın Komitesi toplantısında Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızın kadın odaklı mevcut durumuna ilişkin derlenen 2011 yılı bilgileri tartışılarak önümüzdeki dönemde kadın odaklı çalışmaların kurumsal yaklaşımla ve ortak akılla hayata geçirilmesi ihtiyacı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; kadın odaklı konuların üye sayısını artırmadan karar ve temsil mekanizmalarına katılıma, işyerinde karşılaşılan sorunlardan iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede ele alan, kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi içeren bir “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlanarak, çalışmaların bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Komite toplantısında “Kadın Stratejisi ve Eylem Planı”na altyapı oluşturmak üzere HAK-İŞ ve İl Temsilcilerinin, HAK-İŞ’e Bağlı Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerinin, Bölge ve İl Temsilciliklerinin özen göstermesinde fayda görülen prensipler belirlenerek tüm teşkilata iletilmiştir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL MERKEZ KADIN KOMİTESİ FAALİYETLERİ:

HAK-İŞ’TEN 6. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI (04 Mart 2017, İstanbul)
ETUC İCRA KOMİTE TOPLANTISINA KATILDIK (26-27 Ekim 2016, Brüksel)
KADIN DOSTU İŞYERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ BURSA SAHA VE İŞ YERİ ZİYARETLERİ (13 Ekim 2016, Bursa)
© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu